F o n s H o n o r u m

Bevezető gondolatok

FONS HONORUM

BEMUTATKOZÁS

Szerencsésnek mondható minden olyan nemzet, amely töretlenül őrzi emlékezetében a nemesi társadalom hagyományát. Olyan jellemvonásokat és viselkedési normákat, amelyek évszázadok alatt fejlődtek iránymutató példává és lettek fundamentumai a későbbi korok társadalmainak.

Magyarországon egy szűk réteg még őrzi e kifinomult világ méltóságát, amelynek szabályai azonban egyre inkább a feledés homályába merülnek. Oldalam arra tesz szerény kísérletet, hogy mindenki számára érthető módon és tömören mutassa be a történelmi hagyományokon és szokásjogon alapuló szabályrendszert, amely támpontja lehet a nemességgel és lovagrendekkel kapcsolatos értelmezéseknek.

Eredeti szakmám közgazdász. E területen elért eredmények azonban megadták a lehetőséget számomra, hogy harmincöt évesen visszavonuljak és időm nagy részét a történelmi segédtudományoknak szenteljem. Érdeklődésem középpontjában a heraldika, genealógia és falerisztika áll, de fő területemnek a lovagrendek jogtörténeti és jelenkori vizsgálatát tekintem.

Meglátásom szerint az arisztokráciával és lovagi joggal kapcsolatos fő kihívás, a megváltozott körülményekhez való adaptálásban keresendő. A lovagi jog alapját jelentő fons honorum detronizált uralkodóházak esetén értelmezendő speciális jellege egyike azoknak a válaszoknak, amelyek kényszerű, de pont a joghézag miatt általánosan elfogadott gyakorlattá vált. Itt említhetném meg ugyanebben az összefüggésben a nemesi előnév kötőjeles vezetéknévként történő használatát, vagy a címerek védjegyoltalmát is.

Látható tehát, hogy e fenti esetek speciális jellegükből adódóan időről időre alakítják az elfogadott szokásjogot, de ennek alapja minden esetben a jogtörténet, amelynek - szintén már csak történeti szempontből értelmezhető - kánonjogi vonatkozásait is figyelembe kell vennünk.

Személyes

FONS HONORUM

KÖSZÖNET

Minden tudományos igyekezet ellenére pusztán könyvekből nem lehet e világ jellegét és igazi értékeit a maga teljességében megismerni. Hálás vagyok ezért mindazoknak, akik barátságukkal és megtisztelő figyelmükkel, valamint iránymutatásukkal járultak hozzá az oldal elkészüléséhez.